logo2.svg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP SILENT MATERIALS - Noise Reduction Center

www.silentmaterials.com

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online transacties (bestellingen, aankopen van de aangeboden artikelen,…) tussen Noise Reduction Center bvba met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Knaagreepstraat 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0663 554 432 hierna “Silent Materials”, en de Klant. Het BTW nummer van Noise Reduction Center is BE 0663 554 432.

Noise Reduction Center is te bereiken via onderstaande gegevens:
E-mailadres: info@Silent Materials.be
Telefoonnummer: 051/800 890
Bereikbaarheid:
maandag tot vrijdag: 8u30 –17u30

 

ARTIKEL 2 DEFINITIES

Onder de termen in deze algemene voorwaarden, wordt verstaan met:

  • “Klant”: (i) iedere natuurlijke persoon die Artikelen koopt in de hoedanigheid van Klant, d.w.z. voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen in de zin van Boek I van het Wetboek Economisch Recht en (ii) iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Artikelen koopt in de hoedanigheid van onderneming; d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.
  • “Partijen”: Silent Materials en de Klant samen.
  • “Artikelen”: voorwerpen te koop gesteld op de Website en waarvan de verkoop voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • “Website”: www.silentmaterials.com

ARTIKEL 3 ALGEMENE BEPALINGEN

3.1. De producten en diensten die online te koop worden aangeboden zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkele de wil van de Klant om ze te kopen, buiten de bestelprocedure, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

De Klant verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelling voltooit. Silent Materials is slechts geldig verbonden t.o.v. de Klant vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt en mits de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst wordt bevestigd.

Bij betaling per overschrijving beschikt de Klant over 7 werkdagen om de betaling uit te voeren. Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt Silent Materials ontheven van elke verplichting jegens de Klant en wordt de bestelling geannuleerd zonder kosten voor de Klant.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande mag Silent Materials op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van de producten en diensten opschorten, het assortiment producten en diensten veranderen of de tarieven van haar producten en diensten wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestelling die Silent Materials voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, wordt de klant geacht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de de Disclaimer op de site zonder voorbehoud te aanvaarden.

3.2. Een Klant kan slechts een bestelling plaatsen indien hij /zij minstens 18 jaar oud is. Door online te bestellen verklaart de Klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd om Artikelen aan te kopen via deze Website. Indien de Klant niet meerderjarig is, dient de bestelling door de ouders of de wettelijke voogd te worden geplaatst.

 

ARTIKEL 4 SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1De algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn steeds beschikbaar en te consulteren via de Website.

4.2. De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Ook verdere communicatie tussen Silent Materials en de Klant zal in het Nederlands gebeuren. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

4.3. De Klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden. Elke bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding ondertekend door Partijen.

4.4. Silent Materials kan de bestelling steeds weigeren in volgende gevallen:
- wanneer blijkt dat de Klant minderjarig is,
- wanneer bij de beschrijving van de prijsaanduiding van het Artikel op de Website een kennelijke vergissing werd begaan,
- wanneer het leveringsadres zich niet in België bevindt,
- bij uitputting van de voorraad van een bepaald Artikel,
- bij een vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw,
- bij overmacht,
- bij weigering om in te stemmen met de betaling van de Klant aan Silent Materials door de uitgever van een krediet- of debetkaart.

4.5. Indien Silent Materials gedwongen is of beslist de bestelling te weigeren om redenen zoals hierboven aangegeven, bekomt de Klant binnen de 7 werkdagen na de bestelling hierover een mededeling. Silent Materials verbindt er zich toe de Klant terug te betalen binnen de 7 werkdagen volgend op de weigeringsmededeling.

 

ARTIKEL 5 RECHT OP VERZAKING (UITSLUITEND VOOR CONSUMENTEN/PARTICULIEREN)

5.1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van verzaking, maar deze niet tot opgave van reden(en) verplichten.

5.2. De in 5.1. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, het product heeft ontvangen.

5.3. Om dit recht uit te oefenen dient de Klant Silent Materials via een ondubbelzinnige verklaring (per post, telefoon of via e-mail) op de hoogte te brengen van de beslissing de overeenkomst te herroepen binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen). Hiertoe kan de Klant ook het bijgevoegde modelformulier voor verzaking gebruiken (maar de Klant is daartoe niet verplicht). U kan dit formulier via deze pagina downloaden.

5.4. Onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat Silent Materials van de verzakingsbeslissing van de Klant in kennis werd gesteld, zal Silent Materials de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Silent Materials aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen. Silent Materials mag wachten met de terugbetaling tot zij de Artikelen heeft teruggekregen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.5. De Klant zendt het product onverwijld, en binnen de 2 dagen na de dag waarop hij de nodige instructies heeft ontvangen van de klantendienst van Silent Materials, op eigen kosten terug. Enkel Artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

5.6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het verzakingsrecht ligt bij de Klant.

5.7. De Klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.

5.8. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.9. Tijdens de 14 dagen na de levering zal de Klant de artikelen en de verpakking op eigen risico bewaren. De Klant mag de Artikelen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het Artikel wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of waardeverlies van het Artikel indien de Klant het Artikel niet zorgvuldig heeft gebruikt of bewaard.

5.10. Het verzakingsrecht geldt echter onder andere niet voor:

  • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen.
  • De levering van Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Artikelen.

ARTIKEL 6 DE PRIJS

6.1. De in het aanbod van Artikelen genoemde prijzen exclusief btw.

6.2. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven op de Website, zijn van toepassing.

 

ARTIKEL 7 BETALING

7.1. Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat leverancier een betaling heeft ontvangen.

7.2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetrefffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7.3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

ARTIKEL 8 CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1. Silent Materials garandeert dat haar Artikelen conform zijn aan de beschrijving van het bestelde Artikel en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Artikel. Silent Materials garandeert ook dat haar Artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

8.2. Bovendien, en overeenkomstig de artikels 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek, hanteert Silent Materials wat betreft het leveren van Artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het Artikel tot 2 jaar na de levering dit Artikel kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan bij de levering, tenzij Silent Materials het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

8.3. Silent Materials voldoet bovendien ten aanzien van haar Klanten aan de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals gepreciseerd in de artikelen 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het moment van de levering, en indien het verborgen gebrek het Artikel ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk zou verminderen. Elk verborgen gebrek moet meegedeeld worden door de Klant aan Silent Materials per aangetekende brief, zo spoedig mogelijk vanaf het moment waarop hij het heeft vastgesteld, of, in voorkomend geval, normalerwijze had moeten vaststellen.

 

ARTIKEL 9 LEVERING

9.1. Silent Materials levert enkel in België en enkel op het gelijkvloers. De Artikelen worden geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres. Indien het opgegeven leveringsadres zich in een ander land bevindt, behoudt Silent Materials zich het recht voor de bestelling te weigeren.

9.2. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

9.3. Silent Materials kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering.

9.4. Silent Materials zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Artikelen.

 

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Tot aan de volledige betaling van alle door de Klant bestelde goederen blijven de goederen waarvan sprake eigendom van Silent Materials.

10.2. Het risico van verlies of beschadiging van de Artikelen gaat over op de Klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

ARTIKEL 11 OVERMACHT

11.1. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Silent Materials die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: overstromingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, zoals storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen in het bijzonder bij de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen.

11.2. In geval van overmacht is Silent Materials niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Silent Materials haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

11.3. Silent Materials (i) zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een situatie van overmacht en wat de mogelijke gevolgen zijn; (ii) zal met de Klant overleg plegen over voorlopige maatregelen die genomen kunnen worden en zal proberen, met de nodige zorgvuldigheid, om de oorzaak van de storing of vertraging te elimineren of verwijderen; en (iii) zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk, na dat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen, haar verplichtingen nakomen.

11.4. Indien Silent Materials haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, dan mag de Klant de overeenkomst beëindigen. Indien de oorzaak van de overmacht langer aanhoudt dan twee maanden, dan heeft Silent Materials de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Silent Materials is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook die van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Silent Materials ten aanzien van de Klant of een derde is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en is beperkt tot de aankoopprijs van het Artikel in kwestie.

12.2. Silent Materials levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Silent Materials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar Website.

12.3. Silent Materials kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet uitvoeren van een overeenkomst omwille van een onderbreking van de voorraad of onbeschikbaarheid van het Artikel.

12.4. De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Websites nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Silent Materials kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

ARTIKEL 13 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1 Silent Materials leeft in de verhouding tot haar Klanten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens na. Voor meer informatie dienaangaande wordt verwezen naar de Privacyverklaring die te vinden is op de Website.

 

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit Artikel. Zo mogen bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Silent Materials.

 

ARTIKEL 15 KLACHTENREGELING, GESCHILLEN EN GELDIGHEID

15.1. Silent Materials hoopt dat al zijn Klanten 100% tevreden zijn. Als er toch klachten zouden zijn over de Artikelen van Silent Materials, kan de Klant Silent Materials contacteren via het e-mail adres of het telefoonnummer, te vinden op de Website. Silent Materials doet er alles aan om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

15.3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4. De Klant dient de ondernemer in elk geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15.2. Geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van West-Vlaanderen of het gerechtelijk arrondissement, resort Gent, afdeling Kortrijk.

15.3. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

15.4. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be. Vanaf 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenafwikkeling ter beschikking (het platform voor Online Dispute Resolution). Dit geeft de Klant de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot een online aankoop in eerste instantie af te wikkelen zonder tussenkomst van een rechter. De Klant vindt het ODR-platform via deze link. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

ARTIKEL 16 NIETIGHEID EN BEWIJS

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of zonder uitwerking zou worden verklaard (dergelijke bepaling hierna aangeduid als “Ongeldige Bepaling”), tast deze Ongeldige Bepaling de rest van de overeenkomst niet aan, tenzij deze Ongeldige Bepaling essentieel is voor deze algemene voorwaarden en de Partijen deze Ongeldige Bepaling niet ter goeder trouw kunnen vervangen zonder het behoud of herstel van het evenwicht van de rechten en plichten van Partijen.

16.2. Tussen de Partijen, kunnen de transacties, het beheer van het netwerk, elektronische communicaties, verbindingen en andere elektronische manipulaties bewezen worden met behulp van bestanden, die bewaard kunnen worden door Silent Materials op elektronische dragers. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid belet de Partijen niet enig ander bewijs te leveren door alle middelen die de wet in deze aangelegenheid toestaat.

16.3. Silent Materials behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de Website (links inbegrepen) te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Silent Materials is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting of stopzetting.