logo2.svg

Disclaimer & Cookies

De webshop van Silent Materials is onderdeel van Noise Reduction Center bvba. Noise Reduction Center bvba staat in de kruispunt bank van Ondernemingen onder nummer 0663 554 432 . Het onderstaande is van toepassing op onze webshop/website. Door de webshop/website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Het bepaalde in deze disclaimer is van toepassing op deze internetsite. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van Silent Materials en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

GEBRUIK VAN DEZE INTERNETSITE

De of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Silent Materials tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Silent Materials expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Silent Materials garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Silent Materials of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle of op via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s ). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silent Materials of van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en /of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Silent Materials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verliest van mogelijkheden,…) die voortvloeit uit het gebruik van de dienst, een laattijdige levering, niet-conforme levering of niet-levering.

De enige vorm van schadevergoeding waarop de koper aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten en diensten die niet werden geleverd, niet conform zijn of werden teruggestuurd. Silent Materials is bovendien niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Silent Materials kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de koper of een derde persoon (bv. Een onvolledig of fout leveringsadres invoeren of het adres zo invoeren dat de zending niet correct kan worden uitgereikt, een brievenbus die niet conform is met de postreglementering (niet limitatief).

Belgisch recht is van toepassing voor de bevoegde rechter.

 

COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.